Skip to content

March 2022

Nghề content và cách mình sống sót trong ngành

NGHỀ CONTENT VÀ 4 CÁCH GIÚP MÌNH SỐNG SÓT

Bén duyên với nghề content từ khi đang là sinh viên năm 3 tại California. Công việc này đã dạy cho mình khá nhiều về tư duy viết và mở rộng cơ hội nghề nghiệp khá nhiều. Và mình đã sống sót với nghề này thế nào?